ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
41 แบบสำรวจข้อมูลระดับ CUP สำหรับกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนการจัดบริการปฐมภูมิ ปี 2558-60 แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 23 ม.ค. 2563 1,148
42 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) เดือนกรกฎาคม 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 23 ม.ค. 2563 404
43 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 22 ม.ค. 2563 625
44 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 22 ม.ค. 2563 2,425
45 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 22 ม.ค. 2563 1,116
46 คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 10 สาขา คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 22 ม.ค. 2563 2,333
47 เอกสารบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ (สายงานเภสัชกร) วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 (ปรับล่าสุด23/5/59) เอกสารการประชุม อบรม 22 ม.ค. 2563 728
48 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) เอกสารการประชุม อบรม 21 ม.ค. 2563 759
49 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 21 ม.ค. 2563 1,184
50 ตารางสรุปผลการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ (23/12/57) แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 21 ม.ค. 2563 1,549
51 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 21 ม.ค. 2563 1,396
52 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2560 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 21 ม.ค. 2563 1,310
53 แบบรายงานผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่อยู่ในรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทยทางการแพทย์ แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 21 ม.ค. 2563 869
54 การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา เล่ม 1 (พฤษภาคม 2560) คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ม.ค. 2563 165
55 คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ม.ค. 2563 1,251
56 GREEN BOOK 2017 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 18 ม.ค. 2563 587
57 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 17 ม.ค. 2563 1,331
58 หนังสือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือเวียน โดย กองบริหารการสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 17 ม.ค. 2563 758
59 แนวทางการดำเนินงานตามข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 17 ม.ค. 2563 598
60 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 16 ม.ค. 2563 2,378