ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
41 คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ กรมศิลปากร 2558 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 5,343
42 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 3,736
43 ตารางสรุปผลการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ (23/12/57) แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 20 ก.พ. 2563 1,873
44 แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 7,947
45 แบบฟอร์มการขอรหัสมาตรฐานยา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล (รหัสมาตรฐานยา24หลัก) อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 174
46 ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 11,941
47 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 3,964
48 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,561
49 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 5,577
50 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,676
51 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) เดือนกรกฎาคม 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 742
52 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 6,008
53 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 2,214
54 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 2,774
55 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 2,159
56 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,434
57 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 12,657
58 โปรแกรมช่วยคำนวณราคายาที่เบิกได้จากกรมบัญชีกลาง (พัฒนาโดย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี) อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 578
59 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,373
60 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 2,110