ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
41 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,007
42 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,457
43 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 429
44 แบบรายงานผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่อยู่ในรายการตามบัญชีนวัตกรรมไทยทางการแพทย์ แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 19 ก.พ. 2563 941
45 แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 19 ก.พ. 2563 626
46 แบบแจ้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดซื้อยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 19 ก.พ. 2563 590
47 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2560 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,406
48 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 411
49 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,025
50 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,158
51 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2560 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,048
52 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,334
53 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 802
54 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,236
55 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 19 ก.พ. 2563 1,522
56 GREEN BOOK 2017 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 19 ก.พ. 2563 718
57 แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ และเภสัชกรชำนาญการพิเศษ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 18 ก.พ. 2563 1,496
58 แบบสำรวจข้อมูลราคาจัดซื้อยาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประกอบการจัดทำราคากลางของยา ปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 18 ก.พ. 2563 495
59 e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 18 ก.พ. 2563 1,695
60 แนวทางการดำเนินงานตามข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและข้อหารือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 18 ก.พ. 2563 651