ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
21 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 961
22 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 777
23 ราคาอ้างอิงของยา เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 ราคาอ้างอิง 24 ม.ค. 2563 1,820
24 คู่มือ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา ภาษาอาเซียน+3 (ฉบับปรับปรุง) อื่นๆ 24 ม.ค. 2563 297
25 โปรแกรมช่วยคำนวณราคายาที่เบิกได้จากกรมบัญชีกลาง (พัฒนาโดย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี) อื่นๆ 24 ม.ค. 2563 409
26 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 2,011
27 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 299
28 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 1,311
29 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือน มิถุนายน 2560 (รวมรายการตั้งแต่ มกราคม 2559 - มิถุนายน 2560) (แก้ไข 7/7/60) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 2,184
30 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 242
31 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 562
32 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 943
33 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 748
34 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 810
35 คู่มือการเรียนการสอนเพึ่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2560 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 529
36 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 อื่นๆ 24 ม.ค. 2563 36
37 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเดือนมกราคม 2559) (ปรับปรุงวันที่ 8 มกราคม 2559) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 578
38 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 23 ม.ค. 2563 1,452
39 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ราคาอ้างอิง 23 ม.ค. 2563 1,600
40 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูงสุด 100 รายการ แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 23 ม.ค. 2563 831