ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
21 แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 3,915
22 แบบฟอร์มการขอรหัสมาตรฐานยา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล (รหัสมาตรฐานยา24หลัก) อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 46
23 ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 5,347
24 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 2,705
25 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 661
26 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 2,250
27 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 909
28 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) เดือนกรกฎาคม 2559 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 422
29 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 3,299
30 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,413
31 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 2,476
32 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 775
33 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 941
34 อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ.2560 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 12,441
35 โปรแกรมช่วยคำนวณราคายาที่เบิกได้จากกรมบัญชีกลาง (พัฒนาโดย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี) อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 446
36 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 660
37 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,152
38 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 อื่นๆ 20 ก.พ. 2563 116
39 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 1,848
40 ราคาอ้างอิงของยา เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/2/59) ราคาอ้างอิง 20 ก.พ. 2563 97,285