ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคาอ้างอิงของยา เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ราคาอ้างอิง 15 ธ.ค. 2562 1,098
2 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 759
3 คำถาม/คำตอบ การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมบัญชีกลาง (ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2558) คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 15 ธ.ค. 2562 36,710
4 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 810
5 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 1,348
6 คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ กรมศิลปากร 2558 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 15 ธ.ค. 2562 461
7 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2560 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 1,289
8 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 627
9 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 1,167
10 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 1,235
11 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 ธ.ค. 2562 1,300
12 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 14 ธ.ค. 2562 1,910
13 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 14 ธ.ค. 2562 204
14 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (9 ธันวาคม 2562) กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ (.xls) ประกาศระเบียบ 14 ธ.ค. 2562 1,463
15 การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา เล่ม 2 (ตุลาคม 2562) คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 14 ธ.ค. 2562 157
16 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 14 ธ.ค. 2562 1,070
17 ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 14 ธ.ค. 2562 694
18 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 14 ธ.ค. 2562 892
19 ตารางสรุปผลการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ (23/12/57) แบบฟอร์มรายงาน แบบสำรวจ 14 ธ.ค. 2562 1,534
20 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 อื่นๆ 14 ธ.ค. 2562 719