ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 เม.ย. 2564 75
2 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 มี.ค. 2564 296
3 หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 01 ก.พ. 2564 182
4 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 29 ม.ค. 2564 805
5 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 03 ม.ค. 2564 788
6 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 11 ธ.ค. 2563 625
7 ราคาอ้างอิงของยา เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ราคาอ้างอิง 16 พ.ย. 2563 2,056
8 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 06 พ.ย. 2563 648
9 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 11 ต.ค. 2563 1,234
10 ทำเนียบสถานบริการสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 อื่นๆ 11 ต.ค. 2563 148
11 คู่มือแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ก.ค. 2563 2,636
12 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 04 มิ.ย. 2563 1,339
13 Green Book 2020 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 15 พ.ค. 2563 2,252
14 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 05 พ.ค. 2563 2,601
15 ราคาอ้างอิงของยา เดือนเมษายน - กันยายน 2562 ราคาอ้างอิง 19 มี.ค. 2563 8,251
16 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2563 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 15 มี.ค. 2563 1,307
17 คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับชาวต่างชาติ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 09 มี.ค. 2563 2,757
18 คู่มืออัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 สำหรับประชาชนคนไทย คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 20 ก.พ. 2563 8,956
19 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 3,289
20 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 20 ก.พ. 2563 3,816