ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด หมวด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 MSH International Medical Products Price Guide 2015 ราคาอ้างอิง 24 ม.ค. 2563 467
2 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 784
3 ราคาอ้างอิงของยา เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25/2/59) ราคาอ้างอิง 24 ม.ค. 2563 96,934
4 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 1,211
5 คำถาม/คำตอบ การใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมบัญชีกลาง (ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2558) คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 36,920
6 หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคม 2550 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 1,598
7 แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคลตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ และเภสัชกรชำนาญการพิเศษ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 1,410
8 แนวทางการจัดทำเอกสารกำกับยา (Guideline for Leaflet Development) คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 848
9 แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 2,611
10 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 1,415
11 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 412
12 ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน 24 ม.ค. 2563 901
13 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 1,670
14 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 1,098
15 ราคาอ้างอิงของยา เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ราคาอ้างอิง 24 ม.ค. 2563 1,314
16 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 961
17 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 777
18 ราคาอ้างอิงของยา เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559 ราคาอ้างอิง 24 ม.ค. 2563 1,820
19 คู่มือ อาการป่วยและคำแนะนำการใช้ยา ภาษาอาเซียน+3 (ฉบับปรับปรุง) อื่นๆ 24 ม.ค. 2563 297
20 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย/บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 24 ม.ค. 2563 1,048