ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข


สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ได้เชิญชวนให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ใน 12 เขตสุขภาพ รวมถึงโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณาส่งผลงานเด่นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลลัพธ์ของโครงการ โดยบอกเล่าผลการดําเนินงานในรูปแบบ 1) ผลงานโครงการพัฒนา 2) ผลงานนวัตกรรม 3) เรื่องเล่าความประทับใจในโครงการอาหารปลอดภัยที่ได้ดําเนินการ เพื่อการสร้างขวัญกําลังใจ และรวบรวมผลงานที่ส่งมานําเสนอเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่เป็นตัวอย่าง เป็น Best Practice ให้กับผู้ที่สนใจหรือโรงพยาบาลต่างๆ ได้นํามาเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือนํามาประยุกต์ในการดําเนินการเพื่อการพัฒนาต่อยอดต่อไป

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข (https://phdb.moph.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

ผลงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข


<< DOWNLOAD >>


ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 279 View