ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา (ว 2152)


ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป นั้น

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กำหนดราคากลางยา โดยให้ใช้ราคากลางยา ดังปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในการนี้ เนื่องจากมียาบางรายการที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยายังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ รายการยา Benzylpenicillin (penicillin G sodium) sterile pwdr 5 MU/vial และ Cloxacillin sodium sterile pwdr 1 gm/vial ประกอบกับในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาได้มีมติให้ทบทวนปรับปรุงราคากลางยา อีก 1 รายการ ได้แก่ ยา Etomidate sterile emulsion 20 mg/10 ml รายละเอียดตามหนังสือกองยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 1889 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 1951 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ล่าสุด ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาได้มีมติให้ทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพิ่มเติม อีก 6 รายการ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แจ้งเวียน ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อทราบ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกองยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 2152 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

 หนังสือแจ้งเวียน  (ว 2152)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 สรุปรายการยาที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางยา

 ประกาศฯ ราคากลางยา  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ว 213)

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 646 View