ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รับฟังความเห็นถึงวันที่ 3 สิงหาคมนี้!!! (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (กำหนดค่าธรรมเนียม)


ด้วยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ได้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยาใหม่ ซึ่งต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (กำหนดค่าธรรมเนียม) และเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงดังกล่าว ทาง https://forms.gle/aB7UfwXKNvrqCkvL6 ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2564 ล่าสุดขยายเวลาให้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564  

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 (ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 127 View