ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว!!! บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564


คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ยกเลิก

  • ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
  • ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
  • ให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

 ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 165 ง วันที่ 20  กรกฎาคม 2564 หน้า 13

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด /download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

 DOWNLOAD ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)

 บัญชีแนบท้ายประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (pdf file สืบค้นข้อมูลได้) 

 

ที่มา: กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         ราชกิจจานุเบกษา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 4581 View