ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ขยายเวลาถึง 3 สิงหาคมนี้!! รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองยาเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….  โดยขอให้ส่งความคิดเห็นไปยังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ล่าสุด ขยายเวลาให้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564

1. (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….    
    (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ)

2. กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ ดังนี้
     2.1 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน 
           (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ)
     2.2 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน 
           (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ)
     2.3 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน 
           (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ)
     2.4 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ 
           (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ)

3. แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ...  

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 331 View