ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564


คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยให้ใช้ราคากลางยา ดังปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยที่

  ให้ยกเลิกประกาศฯ  เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 

  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ 

 รายการยาในกลุ่มที่ 1- 76 และกลุ่ม Others ยกเว้นรายการยาในกลุ่มที่ 8.1, รายการยาในกลุ่มที่ 8.2, รายการยาในกลุ่มที่ 8.3, รายการยาในกลุ่มที่ 8.4 ลำดับที่ 2 - 7, รายการยาในกลุ่มที่ 8.6, รายการยาในกลุ่มที่ 8.7 ลำดับที่ 38 - 40, รายการยาในกลุ่มที่ 8.9,
รายการยาในกลุ่มที่ 18.1 ลำดับที่ 16, รายการยาในกลุ่มที่ 26 ลำดับที่ 54 - 65 และรายการยาในกลุ่มที่ 76 ลำดับที่ 2 - 48
ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 135 ง วันที่ 22 มิถุนายน 2564)

 รายการยาในกลุ่มที่ 8.1, รายการยาในกลุ่มที่ 8.2, รายการยาในกลุ่มที่ 8.3, รายการยาในกลุ่มที่ 8.4 ลำดับที่ 2 - 7, รายการยาในกลุ่มที่ 8.6, รายการยาในกลุ่มที่ 8.7 ลำดับที่ 38 - 40, รายการยาในกลุ่มที่ 8.9, รายการยาในกลุ่มที่ 18.1 ลำดับที่ 16, รายการยาในกลุ่มที่ 26 ลำดับที่ 54 - 65 และรายการยาในกลุ่มที่ 76 ลำดับที่ 2 - 48
เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว 

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศฯ ราคากลางยา  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)
 download ประกาศฯ ราคากลางยา  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)


ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 4338 View