ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการเกิด Stevens-Johnson syndrome (SJS) จากการใช้ยา colchicine


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งให้ทราบถึง รายงานการเกิด Stevens-Johnson syndrome (SJS) จากการใช้ยา colchicine ในฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ทราบและระมัดระวังในการสั่งใช้ยา

สืบเนื่องจากคณะทํางานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสําหรับมนุษย์ด้านคลินิก ได้ทบทวนข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ SJS ของประเทศไทยจากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ SJS จากยา colchicine โดยที่ไม่มียา allopurinol ร่วมด้วย จำนวน 29 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) แบ่งเป็นรายงานที่มียา colchicine เป็นยาที่สงสัยเพียงตัวเดียว จำนวน 18 ฉบับ (ระดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในระดับใช่แน่นอน (certain) 2 ฉบับ น่าจะใช่ (probable) 11 ฉบับ และอาจจะใช่ (possible) 5 ฉบับ) และเป็นรายงานที่มียาที่สงสัยอื่นร่วม จำนวน 11 ฉบับ (ระดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในระดับ probable 5 ฉบับ และ possible 6 ฉบับ) โดยอาการดังกล่าวเกิดขึ้นในผู้ป่วยช่วงอายุ 17 - 86 ปี เป็นเพศหญิง 16 คน เพศชาย 13 คน มีค่ามัธยฐาน (median) ของระยะเวลาการเกิดอาการ (onset of reaction) คือ 5 วัน (interquartile range = 26 วัน)

ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจากอาการดังกล่าว จำนวน 2 คน

กดที่นีเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: จดหมายข่าว HPVC Safety News ฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 19 มิ.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 417 View