ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการเกิด Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) ภายหลังจากใช้ยา Ethambutolและ/หรือ Pyrazinamide


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งให้ทราบถึง รายงานการเกิด Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) ภายหลังจากใช้ยา Ethambutolและ/หรือ Pyrazinamide ในฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ทราบและระมัดระวังในการสั่งใช้ยา โดยภาวะดังกล่าวเป็นกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นการแพ้ยาชนิดที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ มักพบหลังการได้รับยาเป็นเวลาตั้งแต่ 1-8 สัปดาห์ ส่วนใหญ่จะมีผื่นผิวหนัง มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต ร่วมกับมีความผิดปกติของอวัยวะภายในอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตับอักเสบ ปอดอักเสบ ไตอักเสบ เปนตน นอกจากนี้ การตรวจ complete blood count จะพบมี eosinophil สูงขึ้น (บางรายตรวจพบในสัปดาหที่ 2-3) หรืออาจพบ atypical lymphocyte ได้

สืบเนื่องจากคณะทํางานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสําหรับมนุษย์ด้านคลินิก ได้ทบทวนข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ DRESS ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) ระหว่างปี พ.ศ. 2527 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยพบ

1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ DRESS จากการใช้ยา ethambutol จำนวน 16 ฉบับ แบ่งเป็น 1.1 รายงานที่มียาที่สงสัยเพียงตัวเดียว จำนวน 8 ฉบับ (ระดับความสัมพันธ์ certain 4 ฉบับ probable 3 ฉบับ และไม่ระบุ 1 ฉบับ) และ 1.2 รายงานที่มียาที่สงสัยอื่นร่วม จำนวน 8 ฉบับ (ระดับความสัมพันธ์ probable 1 ฉบับ possible 6 ฉบับ และ unclassified 1 ฉบับ) โดยเกิดขึ้นในเพศหญิง 11 คน เพศชาย 5 คน ทั้งนี้ พบผลลัพธ์หายโดยมีร่องรอยเดิม 2 รายงาน และไม่พบรายงานเสียชีวิตจากคู่ยา-อาการดังกล่าว
2. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ DRESS จากการใช้ยา pyrazinamide จำนวน 21 ฉบับ แบ่งเป็น 2.1 รายงานที่มียาที่สงสัยเพียงตัวเดียว จำนวน 8 ฉบับ (ระดับความสัมพันธ์ certain 3 ฉบับ probable 4 ฉบับ และ possible 1 ฉบับ) และ 2.2 รายงานที่มียาที่สงสัยอื่นร่วม 13 ฉบับ (ระดับ ความสัมพันธ์ probable 6 ฉบับ possible 6 ฉบับ และไม่ระบุ 1 ฉบับ) โดยเกิดขึ้นในเพศหญิง 5 คน เพศชาย 15 คน และไม่ระบุ 1 คน ทั้งนี้ พบผลลัพธ์หายโดยมีร่องรอยเดิม 2 รายงาน และไม่พบรายงานเสียชีวิตจากคู่ยา-อาการดังกล่าว
3. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ DRESS จากการใช้ยา ethambutol และ pyrazinamide รายงานที่มียาที่สงสัยอื่นร่วม จำนวน 16 ฉบับ (ระดับความสัมพันธ์ probable 8 ฉบับ และ possible 7 ฉบับ และไม่ระบุ 1 ฉบับ) โดยเกิดขึ้นในเพศหญิง 6 คน เพศชาย 10 คน ทั้งนี้พบผลลัพธ์หายโดยมีร่องรอยเดิม 2 รายงาน และพบรายงานเสียชีวิตจากคู่ยา-อาการดังกล่าว 2 รายงาน

โดยระยะเวลาการเกิดอาการ (onset of reaction) ตามข้อมูลในรายงานส่วนใหญ่เกิดอาการในช่วง 1-8 สัปดาห์ แต่พบว่า สามารถเกิดได้เร็วในผู้ที่มีการใช้ยาซ้ำ นอกจากนี้ พบรายงานที่เกิดอาการนานกว่า 8 สัปดาห์ จำนวน 5 ฉบับ

 

กดที่นีเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: จดหมายข่าว HPVC Safety News ฉบับที่ 8 ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 19 มิ.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 317 View