ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มีผลใช้บังคับแล้ว!! ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564


ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 โดยให้รายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ประกอบด้วยบัญชีย่อย 3  บัญชี ได้แก่

 • บัญชี 1 รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
 • บัญชี 2 รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
 • บัญชี 3 รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ

รายการยาตามบัญชียาหลักฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยรายการยาจากสมุนไพร (กัญชา) 7 รายการ คือ

 1. ยาแก้ลมแก้เส้น (คัมภีร์เวชศาสตร์วัณ์ณณา)
 2. ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่งยามี THC 2.0 mg/ml
 3. ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจาก ราก ลำต้น ใบ กิ่ง ก้าน ดอก และ เมล็ด
 4. ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี CBD 100 mg/ml และมี THC ในอัตราส่วนที่ CBD:THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1
 5. ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC:CBD ในอัตราส่วนเท่ากับ 1:1
 6. ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC ไม่เกิน 0.5 mg/ drop
 7. ยาศุขไสยาศน์ (คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์)

ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยให้

 • ยกเลิกความในวรรคสอง สาม สี่ และห้า ตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความตามประกาศนี้แทน
 • เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรต่อไปนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564

 8. ยาทำลายพระสุเมรุ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2)
 9. ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก (เภสัชตำรับโรงพยาบาล)
10. ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w)
11. ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
12. ยาจากผงฟ้าทะลายโจร

ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 4 มิถุนายน 2564 หน้า 46 - 47)

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
         ราชกิจจานุเบกษา

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 05 มิ.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 7939 View