ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2564) / การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยความกรุณาของศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ในการทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 รวมถึงคณาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ สมาคม/ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทํา “แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย” ขึ้นเป็นฉบับแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สําหรับการปฏิบัติงานในช่วงต้นของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสังกัด ให้การดําเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และได้นำเอกสารดังกล่าวขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/doe/) ทั้งในรูปแบบออนไลน์ e-book และ pdf file

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19
ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย
e-Book online

<< DOWNLOAD >>
 

นอกจากนี้ กองระบาดวิทยาได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้จัดการประชุมได้บันทึกวิดีโอการบรรยายรวมถึงการตอบข้อคำถามในการประชุมดังกล่าว นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ เช่นกัน

หน้าเว็บวิดีโอบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนของ ระบบรายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (Adverse Event Following Immunization) รวมทั้งเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทำและเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ ด้วย ตาม link ต่อไปนี้

 

ที่มา: กรมควบคุมโรค

 


 

เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 04 เม.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1246 View