ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คําถาม – คําตอบ การประชุมทางไกล (Video Conference) ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฯ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมทางไกล (Video Conference) ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปรับปรุงใหม่ (ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 66 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 75 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยมีความถูกต้อง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บัดนี้ ผู้จัดการประชุมฯ ได้รวบรวม คําถาม – คําตอบ ในการประชุมดังกล่าว และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://finance.moph.go.th/

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ที่มา: กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 280 View