ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0202.3.4/ว 107 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งต่อไปนี้

  • คำสั่งที่ 232/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในแต่ละเขตสุขภาพ และให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1325/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1326/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1458/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564​ เป็นต้นไป​

 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข (ว 107)


ที่มา: กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 180 View