ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น และเอกสารนำเสนอ สรุปเนื้อหาที่ขอรับฟังความคิดเห็น ไว้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (https://www.mdes.go.th/) หรือตาม link ต่อไปนี้
บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ เปิดรับข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จาก กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  ในประเด็นต่อไปนี้

-  หลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
-  การแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
-  มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26
-  หลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ
- การจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล มาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
-  ความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
-  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับทางปกครอง

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล Infographic
 
 
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
         สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 316 View