ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)


กดที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจําหน่าย
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๐)  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ ๒)

 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif 
 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก 

 

 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ฉบับที่ ๔)  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 คำสั่งสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การกำหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๔  

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๗๒  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
[กระทรวงสาธารณสุข : ๑. นายอำนาจ ลิขิตกุลธนพร ๒. นายเมธี วงศ์ศิริสุวรรณ]
[กระทรวงสาธารณสุข : นางทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา]
[กระทรวงสาธารณสุข : นายสมบัติ คุณากรสวัสดิ์]
[กระทรวงสาธารณสุข : นางสาววรวรรณ อัศวกุล]
[กระทรวงสาธารณสุข : ๑. นางอัจฉริยา ทองสิน ๒. นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล]
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 กฎกระทรวงการฝึกอบรมและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาขีพทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : จำนวน ๕ ราย ๑. นายณรงค์ อภิกุลวณิช ฯลฯ]
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการพยาบาลทางไกล (Tele-nursing)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกำหนดอาหาร  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำมันและไขมัน  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง น้ำมันปลา  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร [จำนวน ๙ ราย ๑. นายฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน ฯลฯ]
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒๔)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ในกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) หรือสารประกอบอื่นในกัญชง (Hemp) และตรวจวิเคราะห์ตำรับยาที่มีกัญชงปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบและวิธีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔
กำหนดฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ตำรับยาที่มีกัญชง (Hemp) ปรุงผสมอยู่ ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (การทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์)
 

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif 

 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(ฉบับที่ ๒๓)
(ฉบับที่ ๒๒)
(ฉบับที่ ๒๑)
(ฉบับที่ ๒๐) (เล่มที่ ๒)
(ฉบับที่ ๒๐) (เล่มที่ ๑)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) (ฉบับที่ ๓)
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 กฎกระทรวงการผลิตและการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓  
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. ๒๕๖๔
 
   

เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

 
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.พ. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1376 View