ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รวบรวมรายละเอียด คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรูปเล่ม เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าวในรูปของ pdf file ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (https://opdc.moph.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 12 ม.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 423 View