ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำหน้าเว็บรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ แนวทางดำเนินงาน และข้อมูลสำคัญของจังหวัดต่าง ๆ สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป เพื่อการติดตามข่าวสารความรู้ เฝ้าระวังสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นปัจจุบัน 

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารความคืบหน้า สถานการณ์ และความรู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/ หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หน้าเว็บโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   |  Corona Virus Disease (COVID-19) Web page 

 สถานการณ์ในประเทศ  /  สถานการณ์ทั่วโลก 

 รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน (ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.))

 รายงานสถานการณ์สำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ประจำวัน (กรมควบคุมโรค)

 เช็คประเมินความเสี่ยง  /  วิธีลดความเสี่ยง โอกาสการแพร่เชื้อ /  การติดต่อความช่วยเหลือ

 เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประเทศ

 หน้าเว็บศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

 ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด: ประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก ข้อมูลสถานการณ์ ช่องทางติดต่อ ฯลฯ 

 แอปพลิเคชั่นสำหรับประชาชน

 แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ

 คำถามคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 

 ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 (8 มิถุนายน 2564)

 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ฉบับที่ 9)  / (ฉบับที่ 5)  / (ฉบับที่ 4) / (ฉบับที่ 3) / (ฉบับที่ 2) ]

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ที่ 10/2564  /  ที่ 9/2564]

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 12/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) 
 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) 

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) 

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) 

  คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 2/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12)

 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) 

(ฉบับที่ 32) / (ฉบับที่ 31) / (ฉบับที่ 30) / (ฉบับที่ 29) / (ฉบับที่ 28) / (ฉบับที่ 27) / (ฉบับที่ 26) / (ฉบับที่ 25) / (ฉบับที่ 24) / (ฉบับที่ 23) / (ฉบับที่ 22) / (ฉบับที่ 21) / (ฉบับที่ 20) /  (ฉบับที่ 19) / (ฉบับที่ 18)  / (ฉบับที่ 17)  / (ฉบับที่ 16) ]

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังตามข้อกำหนดออกตามความมในมาตราแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ที่ 3/2564  / ที่ 2/2564 /  ที่ 1/2564 ]


 นิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) (17 เมษายน 2564) 

 แนวทางการบริหารจัดการการควบคุมโรคในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Guideline for disease control in Quarantine facilities) ฉบับปรับปรุง Version 4 (31 มีนาคม 2564) 

 แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal (24 กรกฎาคม 2564) (กรมควบคุมโรค) 

 แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) และการตรวจหาเชื้อโควิด 19  (13 กรกฎาคม 2564) (กรมควบคุมโรค)

 แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนาผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation (1 กรกฎาคม 2564)

 แนวทางการเฝ้าระวัง COVID-19 ในกลุ่มผู้ป่วยทางเดินหายใจและผู้ป่วยปอดอักเสบ ในผู้มารับบริการในสถานพยาบาล (Sentinel surveillance of COVID-19 in ARI & CAP patients) (3 กุมภาพันธ์ 2564) (กรมควบคุมโรค) 

 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (กรมการแพทย์) 

 คำแนะนำ/แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กรมอนามัย)

 แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (update 1 มิถุนายน 2564) 

 แบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  (update 16 พฤษภาคม 2564) 

 แบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับย่อ (update 4 มิถุนายน 2564) 


 แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงระดับต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นวงกว้าง 

 คำแนะนำ เที่ยวสงกรานต์ตามประเพณีไทย ปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19 

 คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19

 อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19

 เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization >> Coronavirus disease 2019)
 CDC (Centers for Disease Control and Prevention >> Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
        กระทรวงมหาดไทย
        องค์การอนามัยโลก
        CDC 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 6086 View