ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำหน้าเว็บรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ทั้งในประเทศและทั่วโลก) สื่อความรู้ คำแนะนำ แนวทางดำเนินงาน และข้อมูลสำคัญของจังหวัดต่าง ๆ สำหรับหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั่วไป เพื่อการติดตามข่าวสารความรู้ เฝ้าระวังสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นปัจจุบัน 

ขอเชิญทุกท่านติดตามข่าวสารความคืบหน้า สถานการณ์ และความรู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia และเว็บไซต์ http://www.moicovid.com/ หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หน้าเว็บโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   |  Corona Virus Disease (COVID-19) Web page 

 สถานการณ์ในประเทศ  /  สถานการณ์ทั่วโลก 

 เช็คประเมินความเสี่ยง  /  วิธีลดความเสี่ยง โอกาสการแพร่เชื้อ /  การติดต่อความช่วยเหลือ

 หน้าเว็บศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

 ข้อมูลสำคัญ/จังหวัด: ประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออก ข้อมูลสถานการณ์ ช่องทางติดต่อ ฯลฯ 

 รายงานสถานการณ์สำหรับประชาชนและสื่อมวลชน ประจำวัน 

 แอปพลิเคชั่นสำหรับประชาชน

 แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ประกอบการ


 ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 2)

  คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 2/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12)

 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) 

 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) 

 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 


 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 (กรมการแพทย์) 

 คำแนะนำ/แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (กรมอนามัย)


 

 คู่มือ ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19

 อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19

 เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization >> Coronavirus disease 2019)
 CDC (Centers for Disease Control and Prevention >> Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
        กระทรวงมหาดไทย
        องค์การอนามัยโลก
        CDC 

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 ม.ค. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1025 View