ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ขอกำชับหน่วยงานให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขี้น (ว 2954)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ที่ สธ 0208.07/ว 2954 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้ท่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป โดยขอกำชับหน่วยงานให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขี้น เนื่องจากได้รับการทักท้วงจากกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ตรวจสอบพบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเรียกคืนค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลายครั้ง

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 2954)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา:  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
         กรมบัญชีกลาง
 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 776 View