ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการประกันคุณภาพยา /โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ ปีงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำและเผยแพร่ โครงการประกันคุณภาพยา  ปีงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (หรือโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา) โดยคัดเลือกรายชื่อผลิตภัณฑ์ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 31 รายการ พิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 หรือจากผลสำรวจรายการยาที่โรงพยาบาลต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ โดยสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐที่ให้ข้อมูล ซึ่งโรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์  

การตรวจวิเคราะห์อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ตามตํารายา United States Pharmacopeia: USP หรือ British Pharmacopoeia: BP หรืออ้างอิงตามทะเบียนยากรณีที่ไม่มีวิธีวิเคราะห์ระบุในตํารายา

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และ จะนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (https://bdn.go.th) และทาง mobile application ชื่อ “GREEN BOOK DMSC” ต่อไป

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ เข้าไปศึกษารายละเอียด / download เอกสารโครงการ ฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (https://bdn.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 โครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ฟอร์มสำหรับให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล ตามรายการในโครงการฯ เพื่อสุ่มตัวอย่าง
     (ระยะเวลาที่โรงพยาบาลส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาเพื่อจองการส่งตัวอย่าง วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)

 แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้จัดทำ โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ เป็นโครงการภายใต้ร่มของโครงการประกันคุณภาพยาซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี ดำเนินการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่ายยา สามารถส่งตัวอย่างเข้าตรวจวิเคราะห์ในโครงการประกันคุณภาพยาประจำปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพยาครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาที่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยผลิตภัณฑ์ยาที่มีผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหัวข้อที่ทดสอบทุกรุ่นผลิต อย่างน้อย 3 รุ่น จะได้รับการเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะผ่านทาง Mobile application ชื่อ “GREEN BOOK DMSC” และหนังสือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต หรือ GREEN BOOK” เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพยาให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อยาตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ต่อไป

ขอเชิญผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่ายยา ที่สนใจ เข้าไปศึกษารายละเอียด / download เอกสารโครงการ ฯ ได้ที่เว็บไซต์ช้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 รายการยา และราคาค่าตรวจวิเคราะห์โครงการประกันคุณภาพยา 2564

 แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง  / หนังสือนำส่งตัวอย่าง
     (ติดต่อส่งตัวอย่างเข้าโครงการ ณ หน่วยตรวจวิเคราะห์ของแต่ละรายการยา ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

 ข้อมูลติดต่อหน่วยตรวจวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 567 View