ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

วุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม


ตามที่ ก.พ. ได้มีมติรับรองวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่สภาเภสัชกรรมรับรอง และวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ที่สภาเภสัชกรรมได้มีมติรับรองหลักสูตรเพิ่มเติมต่อไป เป็นวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรมที่ ก.พ.กำหนด กรณีผู้ที่จะส่งคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.2.2/252 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ได้แจ้งมติรับรองวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม อีกจำนวน 10 วุฒิ ซึ่งต้องเป็นวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว เป็นวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล สายงานเภสัชกรรมที่ ก.พ.กำหนด กรณีผู้ที่จะส่งคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.1.1/839 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง วุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.08/ว 2458 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษา/ download เอกสาร

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 2458)

 หนังสือสำนักงาน ก.พ. แจ้งวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมสายงานเภสัชกรรม (839)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
        สภาเภสัชกรรม

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 15 ต.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2194 View