ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (ว 422)


กรมบัญชีกลางมีหนังสือ กค 0416.2/ว 422 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา โดยแจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการฯ ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย ให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและลดภาระการทดรองจ่ายเงินของผู้มีสิทธิ

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา:  กรมบัญชีกลาง

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 6406 View