ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (ว 147)


กระทรวงการคลังมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 147 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แจ้งเวียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมบัญชีกลาง

กดที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: กระทรวงการคลัง
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 493 View