ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2562


กระทรวงสาธารณสุขโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําหนังสือ สรุปสถิติที่สําคัญ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสถิติที่สําคัญทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขผลิตขึ้นเองและจัดทําโดยหน่วยงานอื่น ๆ และสรุปเป็นข้อมูลสถิติที่สําคัญตามสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย สถิติด้านประชากร สถานะสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และสําหรับหนังสือ สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มเติมข้อมูลสถิติที่สําคัญตามสาขาต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเผยแพร่และ สนับสนุนการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศได้นําไปใช้ประโยชน์

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://bps.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2562

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1565 View