ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!!! การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (ว 1642)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ สธ 0208.03/ว 1642 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 แจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดต่อไป เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 โดยแจ้งแนวทางดำเนินการในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และโภชนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และแจ้งวันรายงานตัว ในวันที่  24 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ต่อไป

และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ สธ 0208.03/ว 520 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 แจ้งเวียนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 1642)

 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2

 แบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดแจ้งวันรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ระยะที่ 2

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 520)


​หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 * จะจัดส่งให้ผู้ตรวจราชการฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาศูนย์/ทั่วไป และ CHRO ทาง email ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

 

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3591 View