ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ได้จัดทำ คู่มือแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ของสถานบริการสาธารณสุข และได้จัดส่งคูมือดังกล่าวให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบและมอบเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.05/ว 1605 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสาร pdf file ไว้บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่ link ต่อไปนี้

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 1605)

 คู่มือแนวทางการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมจัดหาน้ำยา (pdf)-----------------------------------------
<< DOWNLOAD >>

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 5922 View