ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกรกฎาคม 2563)


กดที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  กฎกระทรวงกำหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๖)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เฉพาะกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศ เรื่อง การที่ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ หน้าที่ ๑๓ หน้าที่ ๑๕ หน้าที่ ๒๒ หน้าที่ ๒๓]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif


 
 แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๙ หน้า ๑๐]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๘) (เล่มที่ ๑)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๘) (เล่มที่ ๒)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนามาต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๘)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศแพทยสภา ที่ ๕๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยรับรอง
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่หน่วยตรวจ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศคณะกรรมการรับรองห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับการตรวจสอบหรือการประเมินผลให้แก่ห้องปฏิบัติการ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [จำนวน ๒ ราย ๑. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ๒. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเลือกและการตั้งผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรที่นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : จำนวน ๓ ราย ๑. นางสาวกรรณิกา ชูเกียรติมั่น ฯลฯ]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : นายสุพรชัย กาญจนวาสี]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [จำนวน ๔ คน ๑. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ฯลฯ]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กัักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งสำนักงานประสานงานกลาง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของสำนักงานประสานงานกลาง
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า (ศปส.)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแแลคนไทยในต่างประเทศ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบํารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕)
   

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

 
วันที่ประกาศข่าว : 01 ส.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2453 View