ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มีผลใช้แล้ว!! หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563


กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยให้เพิ่มแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (สำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก) ตามแนบท้ายประกาศ เป็นเอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 3 ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการศึกษาในวิชาชีพที่ขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากำลัง  พ.ศ. 2562

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563

กดที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 30 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 541 View