ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 278, ว 279)


กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค 0416.2/ว 278 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 กำหนดเพิ่มรายการยา Pertuzumab เพื่อใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม ในระบบ OCPA และกำหนดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว มีผลใช้บังคับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

และมีหนังสือ ที่ กค 0416.2/ว 279 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 33 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 กำหนดเพิ่มรายการยา Pertuzumab เพื่อใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม ในระบบ OCPA  มีผลใช้บังคับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

  หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 278)

  หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 279)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 33)

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 34)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 23 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 4635 View