ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

e-book ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงวันที่ 10 มีนาคม 2563)


กรมบัญชีกลางโดยกองการพัสดุภาครัฐ ได้รวบรวมหนังสือตอบข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบ pdf file และจัดทำเป็น e-book ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาหนังสือตอบข้อหารือฯ  เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นระยะ ล่าสุดปรับปรุง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

ล่าสุด ได้จัดทำ e-book เป็น 2 เล่ม จำแนกตามหน่วยงานต้นเรื่อง และตามประเภทข้อหารือ

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

      
 

e-book จำแนกตามหน่วยงานต้นเรื่อง
(ขนาดไฟล์ 81.4 MB)
 
e-book จำแนกตามประเภทข้อหารือ
(ขนาดไฟล์ 135 MB)

ที่มา: เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 08 เม.ย. 2564      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3853 View