ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 (พฤษภาคม 2563)


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้บูรณาการความร ่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่และมีการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูงจำเป็นต้องมีมาตรการสำคัญเพิ่มขึ้น เช่น ผู้ประกอบการจะต้องมีการเตรียมการตามมาตรฐานที่กำหนด ทำการประเมินความพร้อมด้วยตนเองก่อนการเปิดกิจการและกิจกรรม หรืออาจจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานในพื้นที่ก่อน เพื่อทำการตรวจประเมินก่อนอนุญาตให้เปิด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/) หรือกดที่ link  ต่อไนี้

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2


ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 670 View