ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ว 161)


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 161 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แจ้งเวียน กระทรวง กรม กรรมการและเลขานุการ คบส. เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

               1. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในจังหวัดให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะในเรื่องการออกตรวจพื้นที่และตรวจการกักกันตนเองของผู้ต้องเฝ้าระวัง
               2. ให้กระทรวงคมนาคมกำกับติดตามให้มีการจัดรถโดยสารสาธารณะจำนวนและรอบเวลาการเดินรถเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนและหลังกำหนดการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนรีบเดินทางเป็นจำนวนมาก
               3. ให้กระทรวงมหาดไทยประสานงานกับสำนักจุฬาราชมนตรีในการกำหนดมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเดือนรอมฎอน ที่จะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากในช่วงเวลาฉลองการละศีลอดในแต่ละวัน โดยพิธีละศีลอดหรือการปฏิบัติศาสนกิจใด ๆ ควรขอความร่วมมือให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีสามารถเดินทางกลับที่พักอาศัยได้ภายในกรอบเวลาของการห้ามออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย โดยเคร่งครัด
               4. ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีความชัดเจน เช่น ในประเด็นการดำเนินการตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้งออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
               5. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของภาคเอกชนและภาคประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบฯ ต่อไป

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 11 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1148 View