ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! อย. ขอความร่วมมือในการใช้/ การกำกับดูแลการใช้ ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ 5485 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แจ้งเวียนผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือในการจ่ายยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่แจ้งในหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายยาคลอโรควิน ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ยาอะซิโทรมัยซิน และยาเลโวฟลอกซาซิน ให้แก่ประชาชนที่มีแนวโน้มจัดซื้อยาเพื่อนำไปรักษาหรือป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง และการจ่ายยาปฏิชีวนะทุกชนิด โดยเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน

หนังสือแจ้งเวียนผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ 5486 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน และร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดของตนในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายยาคลอโรควิน ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ยาอะซิโทรมัยซิน และยาเลโวฟลอกซาซิน ให้แก่ประชาชนที่มีแนวโน้มจัดซื้อยาเพื่อนำไปรักษาหรือป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง และการจ่ายยาปฏิชีวนะทุกชนิด โดยเฉพาะยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน

หนังสือแจ้งเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 คู่มือการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา
 คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 08 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 582 View