ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านยาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านยาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปรับเปลี่ยนการให้บริการด้านยาเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้การบริการมีความชัดเจน มีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และได้มีหนังสือแจ้งเวียนผู้ประกอบการด้านยาเพื่อทราบ ตามหนังสือกองยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.2.4/ว 1018 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

กดที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียด / download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 06 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 703 View