ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (ว 3)


สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือ ที่ นร 1013/ว 3 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แจ้งเวียนกระทรวง กรม จังหวัด คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/39192 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

  1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 (เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม  และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง) ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. (https://www.ocsc.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หนังสือแจ้งเวียนของ สำนักงาน ก.พ. (ว 3)

 สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
      (Government Chief Information Officer Management Guideline)

 หนังสือ แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
      (Government Chief Information Officer Management Guideline)

 

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 05 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 626 View