ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การนำเข้าและการยกเว้นอากรของที่ได้รับบริจาค


กรมศุลกากรได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การนำเข้าของที่ได้รับบริจาค (ได้แก่ ของที่นำเข้ามาหรือ ส่งออกไปเพื่อบริจาค เป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชน โดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นอากรของที่ได้รับบริจาคเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การขออนุญาตนำเข้าของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการตามกฎหมายในเรื่องนั้น (เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาารและยา เป็นต้น)

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ ขั้นตอนดำเนินการในการยกเว้นอากร ของบริจาค ตามประเภท 11 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติด้วย

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษารายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หน้าเว็บ การนำเข้าของที่ได้รับบริจาค

 การยกเว้นอากร ของบริจาค ตามประเภท 11 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 04 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 603 View