ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19


สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แจ้งเวียนกระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อทราบ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยแจ้งแนวทางการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ และผู้สนใจ ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน ดังนี้

 1. การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการโดยทั่วไป (รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ)
  ให้ส่วนราชการสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e – Learning) ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home : Learn From Home) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทางไกลของเครือข่ายสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Portal) โดยให้ข้าราชการรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย
  (หน้าเว็บ OCSC Learning Portal กดที่นี่  |   คู่มือการลงทะเบียนสมาชิก)
 2. การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ให้ส่วนราชการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งในช่วงปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้แอปพลิเคชัน Teleconference หรือเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะกันเป็นการชั่วคราว
 3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) ของสำนักงาน ก.พ.
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ จะดำเนินการจัดหลักสูตรตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้เดิม แต่ปรับรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาเป็นระบบ Online ทั้งหมด

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด / download เอกสาร

ที่มา: สำนักงาน ก.พ. 
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 04 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2200 View