ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานการเกิด Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis และ exfoliative dermatitis จากการใช้ยา chloroquine


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งให้ทราบถึง รายงานการเกิด Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN) และ exfoliative dermatitis ภายหลังจากการใช้ยา chloroquine ในฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ทราบและระมัดระวังในการสั่งใช้ยา

สืบเนื่องจากคณะทํางานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาสําหรับมนุษย์ด้านคลินิก ได้ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยจากการใช้ยาในกลุ่มต้านมาลาเรีย เมื่อพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทยจากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา chloroquine จํานวน 781 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) เป็นรายงานการเกิด SJS อย่างเดียว จํานวน 18 ฉบับ (ร้อยละ 2.30) ผลการประเมินมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในระดับใช่แน่นอน (certain) 1 ฉบับ น่าจะใช่ (probable) 9 ฉบับ อาจจะใช่ (possible) 8 ฉบับ รายงานการเกิด TEN อย่างเดียว จํานวน 3 ฉบับ (ร้อยละ 0.38) ผลการประเมินมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในระดับ possible ทั้งหมด และรายงานการเกิดทั้ง SJS และ TEN จํานวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 0.13) ผลการประเมินมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในระดับ probable และรายงานการเกิด exfoliative dermatitis จํานวน 19 ฉบับ (ร้อยละ 2.43) ผลการประเมินมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอยู่ในระดับ probable 15 ฉบับ และ possible 4 ฉบับ โดยไม่มีผู้ป่วยรายใดเสียชีวิต 

ทั้งนี้ อาการไม่พึงประสงค์ SJS, TEN และ exfoliative dermatitis จัดเป็น known adverse drug reaction ของยา chloroquine 

กดที่นีเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: จดหมายข่าว HPVC Safety News ฉบับที่ 2/2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 25 มี.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1559 View