ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ (ว 246)


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือที่ สธ 0208.10/ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยแจ้งมติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานใหม่ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานเสนอ รวมทั้งโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ และมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมตามหนังสือที่อ้างถึง และได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ  ตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 02 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 26512 View