ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกุมภาพันธ์ 2563) (29/2/2563)


กดที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศ ก.บ.ศป. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : COVID-๑๙)
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรและรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่จะทำการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการเลือก การแต่งตั้ง การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน การเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวน ในกรณีที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทดสอบความรู้ สำหรับบุคคลที่กำลังศึกษาในหลักสูตรด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม [จำนวน ๖ คน ๑. นางศรีวณิก หัสดิน ฯลฯ]

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ ๒)

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งหน้ากากอนามัย

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งราคา และปริมาณเกี่ยวกับใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคารับซื้อเศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 

 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เพิ่มเติม


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกรมควบคุมลพิษ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร หน้าที่และอำนาจและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมมลพิษ


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำเข้าเครื่องสำอาง เพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓)

http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓)


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๑) พ.ศ. ๒๕๖๓


http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif 
 ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญและวิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif

 
 ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : ๑. นางรำไพ เกียรติอดิศร ๒. นายไพบูลย์ อัศวธนบดี]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : ๑. นางสาวสมใจ กาญจนาพงศ์กุล ๒. นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ ๐๖๕ ร. เรื่อง ปัญหาการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี [ของ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif
 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๖๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star_icons.gif  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
   
 
วันที่ประกาศข่าว : 01 มี.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2027 View