ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เปิดแล้ว! หลักสูตรอบรมออนไลน์ (e-Learning) ฟรี ๆ มีประกาศนียบัตร ปี 2563


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ หลักสูตรออนไลน์ (HRD: e-Learning) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (http://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp ) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด โดยที่ กำหนดการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมทั่วไป หมวดต่าง ๆ ได้แก่

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)
                  การบริหารอย่างมืออาชีพ 34 หลักสูตร 
                  การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 8 หลักสูตร 
                  การเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย 2 หลักสูตร
                  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 หลักสูตร
                  กฎหมายและระเบียบราชการ 7 หลักสูตร
                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 15 หลักสูตร  

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)
                  ทักษะทางการคิด 4 หลักสูตร
                  การเขียนหนังสือราชการ 6 หลักสูตร 
                  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     (Data Visualization, Project Management, Microsoft Excel) 3 หลักสูตร 
                  ภาษา (ลาว เขมร เวียตนาม เมียนมา มลายู ภาษามลายูท้องถิ่น(ยาวี) )  6 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development)
                  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร 
                  การบริการที่ดี 2 หลักสูตร 
                  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 หลักสูตร
                  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร 
                  การทำงานเป็นทีม 1 หลักสูตร

โดยเปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563  และเริ่มอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนสมัครเรียน หรือกดที่ link ต่อไปนี้

                  รายละเอียดหลักสูตร (กำหนดการ คุณสมบัติผู้อบรม การสมัคร การอบรม การผ่านหลักสูตร)
                         หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)
                         หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)
                         หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development)
                  คู่มือการอบรม
                  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ (กดที่นี่)

                  การพิมพ์ประกาศนียบัตรเมื่อผ่านหลักสูตรแล้ว

ที่มา: เว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 06 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 213547 View