ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ปรับปรุงฉบับลงราชกิจจาฯ!! ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา [พร้อมไฟล์ Excel]


คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่  9 ธันวาคม 2562 โดยให้ใช้ราคากลางยา ดังปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยที่

  ให้ยกเลิกประกาศฯ  เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ 

 รายการยาในกลุ่มที่ 1 - 50 และกลุ่ม Others ยกเว้นรายการยาในกลุ่มที่ 3 ลำดับที่ 103 - 119 ,
     รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 ลำดับที่ 48, รายการยาในกลุ่มที่ 8.1 ลำดับที่ 17 – 31, รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 ลำดับที่ 8, 
     รายการยาในกลุ่มที่ 9.6, รายการยาในกลุ่มที่ 10.2 ลำดับที่ 11 – 14, รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 ลำดับที่ 2 – 33,
     รายการยาในกลุ่มที่ 16, รายการยาในกลุ่มที่ 19.2 ลำดับที่ 34 - 36, รายการยาในกลุ่มที่ 49 ลำดับที่ 8 - 35,
     รายการยาในกลุ่มที่ 50 ลำดับที่ 4 – 6  
     นับแต่วันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป (9 ธันวาคม 2562)

 รายการยาในกลุ่มที่ 3 ลำดับที่ 103 - 119 ,รายการยาในกลุ่มที่ 6.2 ลำดับที่ 48, รายการยาในกลุ่มที่ 8.1 ลำดับที่ 17 – 31,
     รายการยาในกลุ่มที่ 9.1 ลำดับที่ 8, รายการยาในกลุ่มที่ 9.6, รายการยาในกลุ่มที่ 10.2 ลำดับที่ 11 – 14,
     รายการยาในกลุ่มที่ 12.8 ลำดับที่ 2 – 33, รายการยาในกลุ่มที่ 16, รายการยาในกลุ่มที่ 19.2 ลำดับที่ 34 - 36,
     รายการยาในกลุ่มที่ 49 ลำดับที่ 8 - 35, รายการยาในกลุ่มที่ 50 ลำดับที่ 4 – 6 และ รายการยาในกลุ่มที่ 51 - 58
     เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ไว้แล้ว 

บัดนี้ ประกาศฯ ราคากลางยา ฉบับนี้ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 15 ง วันที่ 23 มกราคม  เป็นที่เรียบร้อย

ขอเชิญศึกษารายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (http://ndi.fda.moph.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 ประกาศฯ กำหนดราคากลางยา  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 

 download ประกาศฯ ราคากลางยา  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา) 

 download ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ  (9 ธันวาคม 2562) (.xls) 

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.พ. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 6089 View