ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา


เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

          คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณากำหนดหมวดหมู่ของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รวมทั้งโครงสร้างสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่มีการใช้ในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยในส่วนของการหมวดหมู่ได้จำแนกตามประเภท และกลุ่ม ดังนี้

ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

จำนวนกลุ่ม

วัสดุการแพทย์ทั่วไป

60

วัสดุทันตกรรม

12

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

11

วัสดุเอกซเรย์

4

วัสดุเภสัชกรรม

3

รวม

90


โดยที่เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภท จำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัสดุการแพทย์ทั่วไป (General Medical supply) มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 60 กลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

 

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

1

Adhesion barrier

 

31

Needle

2

Bag

 

32

Plaster

3

Bandages

 

33

Protective apron

4

Bone cement

 

34

Recording papers

5

Breating circuit

 

35

Rehability

6

Cap

 

36

Respiratory

7

Cast

 

37

Shield

8

Catheter

 

38

Skin stapler

9

Collar

 

39

Sling

10

Colostomy bag

 

40

Splint

11

Condom

 

41

Sterilization indicator

12

Connector

 

42

Sterilizing gas

13

Cord tape

 

43

Stoma adhesive

14

Cotton

 

44

Stopcock

15

Cuff

 

45

Suction bag

16

Drain

 

46

Support

17

Drape

 

47

Suture

18

Dressing

 

48

Syringe

19

Electric cautery

 

49

Thermometer

20

Electrodes

 

50

Tissue support

21

Extension tube

 

51

Traction

22

Gauze

 

52

Tube,billiary

23

Gel

 

53

Tube,duodenal

24

Glove

 

54

Tube,endotracheal

25

Hemostat

 

55

Tube,feeding

26

Heparin lock

 

56

Tube,stomach

27

Implant,Prosthesis

 

57

Tube,tracheostomy

28

IV set

 

58

Undercast padding

29

Knife,blade

 

59

Urine bag

30

Mask

 

60

Urostomy bag

 

2. วัสดุทันตกรรม (Dental supply) มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 12 กลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

1

Bur

2

Endodontics

3

Examination

4

General

5

Implant

6

Operative

7

Orthodontics

8

Pedodontics

9

Periodontics

10

Prevention

11

Prosthodontics

12

Surgery

 

3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Laboratory supply) มีกลุ่มจำนวนของรายการ ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

1

Antiserum

2

Biochemistry test

3

Blood bank

4

Chemicals and Stain

5

Hematology Reagent

6

Immunology and Serology

7

Media

8

Microscopy

9

Reagent kit

10

Sensitive disk

11

Tests and Reagents

 

4. วัสดุเอกซเรย์ (X-ray supply) มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

1

Diagnostic agent

2

Film X-Ray

3

Imaging chemicals

4

Imaging supply

 

5. วัสดุเภสัชกรรม (Pharmacy supply) มีจำนวนกลุ่มของรายการ ทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

1

Container&closure

2

Pharmacy chemical agent

3

Pharmacy supplies

วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 32806 View