ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รับราชการต่อไป


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 2654 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.พ.ฯ และแนวทางและภายในเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รับราชการต่อไป โดยแจ้งเวียน มติ อกพ กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2561 (ที่จะครบกำหนดให้รับราชการต่อไปครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2563) รับราชการต่อไปในตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เป็นระยะเวลา 2 - 4 ปี แล้วแต่กรณี ตามที่แจ้งในหนังสือ

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป พิจารณาดำเนินการในรูปของคณะกรรมการจังหวัด และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะให้รับราชการต่อไป พร้อมข้อมูลและเอกสาร ส่งให้เขตสุขภาพเพื่อพิจารณาในภาพรวมเขต โดยคณะกรรมการเขต ตามแนวทางดำเนินการที่จัดส่งพร้อมหนังสือ และเขตสุขภาพส่งผลการพิจารณาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

 หนังสือแจ้งเวียนฯ (ว 2654)

 แนวทางการดำเนินการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 12 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3887 View