ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนธันวาคม 2562) (27/12/2562)


กดที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร


 
 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๐)


 
 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ ๐๖๗ ร. เรื่อง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่งรัดส่งมอบที่ดินราชพัสดุให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลปลวกแดงในพื้นที่ใหม่ [ของนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]


 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ [จำนวน ๕ คน ๑. นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ฯลฯ]
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ ๗) 
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)

 
 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคําเตือนหรือข้อควรระวัง และข้อความของคำเตือนหรือข้อควรระวัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : นายไพศาล วรสถิตย์]

 
 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงสาธารณสุข : จำนวน ๓ ราย ๑. นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์ ฯลฯ]
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 
 ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการรับรองและการดำเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยตราของสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม ๙๐ วันในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒


 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยรวม ๙๐ วันในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ๗๑

 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยสของชาติ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๒


 
 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยานีโอมัยซิน (Neomycin) แบซิเทรซิน (Bacitracin) หรือไทโรทริซิน (Tyrothricin)


 
 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ ๐๖๓ ร. เรื่อง ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]


 
 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ ๐๖๔ ร. เรื่อง ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยพร้อมที่จอดรถ ๑๗ ชั้น ของโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง [ของ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

 
 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ ๐๕๗/ร. เรื่อง ปัญหาระบบการรักษาสุขภาพของประเทศไทย [ของ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย]
   

 

 

 

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 11 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1222 View