ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!!! อย เชิญประชุมชี้แจง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ (วันที่ 16 มกราคม 2563)


ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติในวาระ พ.ศ. 2562- 2564 จะเปิดรับแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยจะมีการจัดประชุมชี้แจง แนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ และเกณฑ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และชี้แจงแนวทางการเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักยา จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 4102 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร องค์การเภสัชกรรม กรมวิชาการต่าง ๆ ราชวิทยาลัย/สมาคม/ชมรมทางการแพทย์ เครือข่าย รพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น ขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ยื่นแบบเสนอยาเพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถ download หนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าประชุมจาก link ต่อไปนี้ และขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าประชุมไปยัง กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือส่งทาง email address :  nlemsubmission62@gmail.com ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา)
 สรุปรายการยาที่มีการปรับปรุงจาก บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

 

ที่มา: สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ประกาศข่าว : 11 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1159 View