ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายการยาที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง ณ เดือนธันวาคม 2562


ตามที่กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป นั้น

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงได้ออก ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ลำดับ

วดป ที่แจ้งเวียน

หนังสือแจ้ง

รายการยาตามประกาศ

สถานะ
ณ 6/12/2562

1

 19 มิถุนายน 2562 

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล

 10 รายการ

ไม่มีราคากลาง

2

15 กรกฎาคม 2562

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล

8 รายการ

ไม่มีราคากลาง

3 13 กันยายน 2562

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล

1 รายการ
(Charcoal, activated powder 50 Gm)
ไม่มีราคากลาง
4 6 ธันวาคม 2562

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล

5 รายการ ไม่มีราคากลาง


 

หมายเหตุ: 

รายการยาทั้ง 24 รายการข้างต้น ได้รับการทบทวนและประกาศราคากลางใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  yes หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ว 213)

  yes หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่รายการยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         กรมบัญชีกลาง

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

 

วันที่ประกาศข่าว : 09 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1926 View