ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มาแล้ว!!! ประกาศรายชื่อผู้สมัครการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ครั้งที่ 3 - 40 ประจำปี 2563


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการทางเภสัชกรรมในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวม 40 หลักสูตร  และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.05/ ว 2097 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประชุมได้รวบรวม รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3-40  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อได้ตาม link ต่อไปนี้

ครั้งที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม รายละเอียด
การลงทะเบียน
3  ความก้าวหน้าของการจัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Update in Medication Management System and Rational Drug Use)
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 จ.เชียงใหม่
open link
4  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ภาค 1 ; 
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 จ.ขอนแก่น
open link
5  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ภาค 2 ;
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 จ.ขอนแก่น
open link
6  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (Advanced Pharmacotherapeutics I)
วันที่ 13-17 มกราคม 2563 จ.ขอนแก่น
open link
 7  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 จ.อุบลราชธานี  
open link
 8  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องตามโครงการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและบุคลกรเพื่อสนับสนุน National Service Plan Policy 
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 จ.ขอนแก่น 
open link
 9  Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพมหานคร
open link
 10  การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพเภสัชกรครอบครัวและเภสัชกรปฐมภูมิในยุค 2020 :
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพมหานคร
open link
 11  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยา/และสุขภาพ (Web Application Development for Health and Drug Information Management) 
วันที่ 2-5 มีนาคม 2563 จ.นครปฐม
open link
12 โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ประจำปี 2563 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ”  
วันที่ 13 มีนาคม 2563 จ.นครปฐม
open link
 13  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมการจัดการทางเภสัชกรรม
วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร
open link
 14  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม การคิดเชิงระบบในการจัดการทางเภสัชกรรม  (Systems Thinking in Pharmacy Management) 
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2563 จ.ขอนแก่น
open link
 15  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ (Photography for Health Media Development) 
วันที่ 25-27 มีนาคม 2563 จ.นครปฐม
 open link
 16  The Art and Science of Making Powerful Presentation
วันที่ 22-24 เมษายน 2563 จ.ขอนแก่น
open link
 17  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL 
วันที่ 27-28 เมษายน 2563 จ.นครปฐม
open link
 18  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม  เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) 
วันที่ 27 เมษายน  - 1 พฤษภาคม 2563 กรุงเทพมหานคร 
open link
19 Pharmacotherapy in Critical Care and Emergency Medicine
วันที่ 27 เมย - 1 พฤษภาคม 2563 จ.สงขลา 
open link
20 โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ประจำปี 2563 (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists 2020) 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 จ.นครปฐม
open link
 21  Medicinal Plants: Utilization, Policy and Research Update
วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 จ.เชียงใหม่
open link
 22  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics II 
วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 จ.ขอนแก่น
open link
 23  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Health media: Infographic Presentation)
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 จ.นครปฐม
open link
 24  การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ  (Economic Evaluation for Healthcare Intervention)
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 จ.เชียงใหม่  
open link
 25  แนวทางและการจัดการใหม่ในการบริบาลเภสัชกรรม (New Trend and Approach in Pharmaceutical Care: Clinical reasoning and Case-based approach 2019)
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 จ.เชียงใหม่
open link
 26  Effective Cross-cultural Communication in Pharmacy Service
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 กรุงเทพมหานคร
open link
 27  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)” รุ่นที่ 3 :
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 กรุงเทพมหานคร
open  link
 28  Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 กรุงเทพมหานคร 
open link
 29  การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data Analysis for Pharmaceutical Research) 
วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 จ.เชียงใหม่
open link
 30  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 จ.เชียงใหม่
งดการประชุม
 31  Pharmaceutical Care and Basic Skills for Geriatric
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 จ.สงขลา
open link
 32  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APOPC 2020 
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563 กรุงเทพมหานคร
open link
 33  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2020 ครั้งที่ 1 :
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 กรุงเทพมหานคร
open link
 34  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 20 มกราคม.-31 กรกฎาคม 2563
open link
 35  การจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  open link
 36  การจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริบาลทางเภสัชกรรม  (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น open link
 37  การจัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม(สาขาการการตรวจติดตามระดับยาในเลือด) รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น open link
 38  การฝึกอบรมระยะสั้นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น open link
 39  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น  (สาขาการบริบาลผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น open link
 40  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม - 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  open link


ขอให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุมต่างๆ ตามรายชื่อข้างต้น ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมดังกล่าว

และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมจากรายชื่อที่ปรากฏ สามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่สนใจได้โดยตรงตามช่องทางเดียวกัน ต่อไปนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/news_type/3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      http://www.pharm.su.ac.th/Th/Service/newsConf2.php 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/conference.php 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      http://regist.pharmacy.psu.ac.th/clinic/

 

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 03 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 4541 View