ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาข้อกฎหมายและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เผยแพร่บทความทางกฎหมายที่น่าสนใจ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย จัดทำโดย คุณนันท์นภัสร์ ชัยศัตรา นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย ความขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับแนวนโยบายของรัฐบางประการที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยในอนาคต

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารบทความดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (http://web.krisdika.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

บทความทางกฎหมาย เรื่อง
ปัญหาข้อกฎหมายและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 02 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 558 View